§ 1

Informacje ogólne

Sklep internetowy działający pod adresem www.duratec.com.pl obsługiwany jest przez firmę Duratec Sp. z o.o. z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Tamka 52/1, o numerze NIP 773 249 83 16, o numerze REGON 520797823, o numerze KRS 0000943006.

§ 2

Definicje zawarte w regulaminie

 1. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 2. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e‑mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Produktów dostępnych w Sklepie.
 4. PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma albo usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 5. REGULAMIN ‑ niniejszy regulamin Sklepu.
 6. SKLEP ‑ Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.duratec.com.pl.
 7. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – Kamil Durczak wykonujący działalność gospodarczą pod firmą Duratec Sp. z o.o. z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Tamka 52/1, o numerze NIP 773 249 83 16, o numerze REGON 520797823, o numerze KRS 0000943006.
 8. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
 9. ZAMÓWIENIE ‑ oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

§ 3

Ochrona danych osobowych

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami) administratorem, danych osobowych w sklepie internetowym jest Duratec Sp. z o.o.
 2. Klient rejestrując się w Sklepie Internetowym podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.
 3. Duratec Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Klienta na potrzeby realizacji Zamówienia udostępniając je takim podmiotom jak firmy kurierskie i operatorzy płatności.
 4. Duratec Sp. z o.o. za zgodą Klienta przetwarza i udostępnia osobom trzecim dane klienta.
 5. Każdy klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania na stronie Sklepu. Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.
 6. Klient zapisując się na Newsletter Sklepu wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zmianami).
 7. Klient w każdym momencie może zrezygnować z otrzymywania Newslettera.

§ 4

Produkty, zdjęcia, opisy

 1. Wszystkie informacje dotyczące Produktów udostępnionych w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa , są jedynie zaproszeniem do rokowań.
 2. Opisy, zdjęcia, rysunki Produktów to ilustracje poglądowe, które w niektórych przypadkach mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu nie ma to jednak wpływu na jakość i właściwość towaru.
 3. Produkty promocyjne i wyprzedażowe Sklepu są dostępne w ilości ograniczonej.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do wycofania z oferty niektórych Produktów, w szczególności tych, które nie są już dostępne u producentów lub dostawów firmy Duratec Sp. z o.o.
 5. Produkty oferowane przez firmę Duratec Sp. z o.o. spełniają Unijną Dyrektywę RoHS

§ 5
Zawarcie umowy sprzedaży

 1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami, zgodnie z § 7 pkt 1
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.
 3. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania oraz przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e‑mail.
 4. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji zawiera potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 5. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e‑mail, o której mowa w pkt 3 zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 6. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT na życzenie Klienta), który będzie dołączany do przesyłki.

§ 6
Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży należy dokonać zwrotu Produktu na adres: 97-200 Tomaszów Maz. ul. Tamka 52/1.
 4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 5. Z zastrzeżeniem pkt 6 oraz 8 niniejszego rozdziału Sprzedawca dokona zwrotu wszystkich dokonanych przez Konsumenta płatności związanych z Umową Sprzedaży, od której Konsument odstępuje, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt 1 niniejszego paragrafu, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.
 9. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w którym Konsument objął Produkt w posiadanie.
 10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku Umowy Sprzedaży:
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 • w której przedmiotem świadczenia jest usługa, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

11. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi (Konsumentowi), w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

§ 7

Ceny, płatności

 1. Ceny podane na stronie internetowej Sklepu wyrażone są w złotych polskich (PLN), równolegle podawane są ceny netto i brutto towaru.
 2. Cena nie zawiera opłat za dostarczenie Produktu do Klienta.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany ceny Produktów znajdujących się w ofercie. Zmiany te mogą wynikać z sytuacji rynkowej, wahań kursów lub innych czynników.
 4. Akceptujemy płatność gotówką, za pobraniem, przedpłatą, przelewem bankowym, e-przelewem na rachunek bankowy Duratec Sp. z o.o.
 5. Możliwa jest również płatność odroczona, która wymaga odrębnych ustaleń pomiędzy Klientem a Duratec Sp. z o.o.

§ 8 

Zamówienia

 1. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem aplikacji sklepu internetowego, mailem, faksem, telefonicznie lub listownie.
 2. Zamówienia w Sklepie można składać dwadzieścia cztery godziny na dobę przez cały rok kalendarzowy.
 3. Złożenie zamówienia przez Klienta potwierdza wiadomość elektroniczna (e-mail) wysłana przez Sklep. Wiadomość ta stanowi informację o dostarczeniu wiadomości elektronicznej na serwer Sklepu.
 4. Okres realizacji zamówienia jest uzależniony od dostępności towaru i wynosi od 24 godzin do 5 dni roboczych. Dla pewnej grupy elementów czas dostawy może być dłuższy, ale o tym fakcie firma Duratec Sp. z o.o. jest zobowiązana powiadomić klienta.
 5. Na wszystkie zakupione w sklepie produkty wystawiamy fakturę VAT na życzenie klienta.

§ 9

Dostawa

 1. Zamówione w Sklepie Produkty dostarczane są pod wskazany adres przez firmę kurierską, Pocztę Polską i Paczkomaty InPost.
 2. Koszt dostaw określony jest w zakładce Dostawa.

§ 10

Reklamacje

 1. Wszelkie uwagi dotyczące jakości sprzedawanych przez nas Produktów, sposobu obsługi i niezgodności między stanem faktycznym a fakturą, prosimy zgłaszać w formie pisemnej (listownie, faksem lub mailem).
 2. Reklamacja musi zawierać przyczynę reklamacji oraz kopię dokumentu zakupu. Po zbadaniu jej i uznaniu zasadności możliwy jest zwrot pieniędzy lub wymiana towaru na pozbawiony od wad.
 3. Zwrotów wadliwych i omyłkowo dostarczonych towarów, prosimy dokonywać za pomocą przesyłki bez pobrania i po wcześniejszym uzgodnieniu z naszym pracownikiem.
 4. Za dostarczenie wadliwych Produktów odpowiedzialność firmy Duratec Sp. z o.o. ogranicza się do wymiany Produktu lub zwrotu zapłaconej za niego kwoty.
 5. Reklamacje ilościowe i inne niezgodności z zamówieniem prosimy zgłaszać nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania przesyłki.

§ 11

Siła wyższa

Wyniku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć, takich jak klęski żywiołowe, zamieszki, ograniczenia w handlu, niekorzystne zamiany prawne, które ograniczają lub uniemożliwiają wywiązanie się przez Duratec Sp. z o.o. z przyjętych zobowiązań, firma Duratec Sp. z o.o. zwolniona jest z zobowiązań zawartych w niniejszym regulaminie na czas trwania tych okoliczności.

Duratec Sp. z o.o.

Menu